KURS Zarządzanie w kulturze.

10 Października 2018, 09:00 (Środa) - 14 Listopada 2018, 18:00 (Środa)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Bilet w cenie 738 zł brutto przysługuje osobom pracującym w instytucjach lub organizacjach pozarządowych działających w sektorze kultura i/lub edukacja, które nie mogą skorzystać z oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Dla instytucji i NGO z branży kultura i/lub edukacja

Bilet w cenie 738 zł brutto przysługuje osobom pracującym w instytucjach lub organizacjach pozarządowych działających w sektorze kultura i/lub edukacja, które nie mogą skorzystać z oświadczenia o zwolnieniu z VAT.

Wyprzedane 738,00 zł Wyprzedane
Dla pracowników instytucji oraz organizacji pozarządowych w branży kultura i/lub edukacja, które mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. UWAGA! Konieczne jest przesłanie skanu podpisanego i wypełnionego odpowiedniego oświadczenia na adres karina.rojek@ikm.gda.pl Dla instytucji i NGO z branży kultura i/lub edukacja, których dotyczy zwolnienie z VAT

Dla pracowników instytucji oraz organizacji pozarządowych w branży kultura i/lub edukacja, które mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. UWAGA! Konieczne jest przesłanie skanu podpisanego i wypełnionego odpowiedniego oświadczenia na adres karina.rojek@ikm.gda.pl

Wyprzedane 600,00 zł Wyprzedane
Dla osób pracujących w sektorze kultura i/lub edukacja - prowadzących własną działalność, pracujących w firmach komercyjnych np szkoły językowe, szkoły tańca, firmy szkoleniowe, prywatne zajęcia artystyczne, prywatne galerie itp; Dla osób działających w kulturze i/lub edukacji

Dla osób pracujących w sektorze kultura i/lub edukacja - prowadzących własną działalność, pracujących w firmach komercyjnych np szkoły językowe, szkoły tańca, firmy szkoleniowe, prywatne zajęcia artystyczne, prywatne galerie itp;

Wyprzedane 1 476,00 zł Wyprzedane

KURS dla KADR KULTURY

Jesienią zapraszamy na dużą porcję Kulturalnej Wymiany dedykowaną tematowi zarządzania w kulturze.

W trakcie trzech zjazdów środowo-czwartkowych poruszymy zagadnienia związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, poznamy zasady zarządzania opartego o wiedzę oraz nauczymy się jak być jeszcze lepszym liderem/liderką. Zajęcia poprowadzą ekspertki w dziedzinie zarządzania.

Kurs odbędzie się w październiku i listopadzie. Spotykamy się kolejno: 10-11. października, 24-25. października oraz 7-8. listopada w sali 209 w budynku Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

Start zapisów: 25. lipca 2018 roku g. 12.00.

Program*:

10-11.10.2018 g. 9-17 Zwinnie czyli jak ? Wprowadzenie do zwinnego zarządzania oraz Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania projektami prow. Małgorzata Kusyk oraz Barbara Mróz

24-25.10.2018 g. 10-15 Zarządzanie oparte o wiedzę. Rola badań. prow. Natalia Brylowska

7-8.11.2018 g. 9-17 Lider w kulturze - angażujące metody pracy zespołów oraz samorozwój; prow. Joanna Grandzicka.

14.11.2018 g. 18.00 Seminarium "Kultura Pracy" - wydarzenie otwarte.

*szczegóły poszczególnych zajęć - na dole strony.

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenia prowadzone przez najlepszych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach! Małgorzata Kusyk, Barbara Mróz, Natalia Brylowska, Joanna Grandzicka;

II. Certyfikat ukończenia kursu Zarządzanie w kulturze. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę 20 osób, która będzie miała okazję dobrze się poznać podczas całego kursu.

IV. Lunche i przerwy kawowe podczas wszystkich dni szkoleniowych.

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

Ze względu na specyfikę naszej działalności zapisy będą miały charakter rekrutacji.

Zasady naboru na szkolenie:

1. Kurs skierowany jest do sektora kultury w szczególności do pracowników publicznych instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych oraz osób i firm działających w branży kultura i/lub edukacja;

2. Koszt udziału w całym kursie wynosi:

A: 600 zł + 23%VAT - koszt dla: pracowników instytucji kultury, NGO z sektora kultury i edukacji.

B: 1200 zł + 23% VAT - koszt dla pracowników firm i przedsiębiorstw działających w branży kultura i/lub edukacja.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT - w takim przypadku należy przesłać skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia. 

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowe - tzn w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu zgłoszenia - uiszczenie odpowiedniej opłaty.

4. Organizator - Instytut Kultury Miejskiej - zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie zawartych w nich danych i na ich podstawie kwalifikować osoby do udziału w kursie.

5. Osoby zakwalifikowane otrzymają odpowiednie powiadomienie drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Brak powiadomienia oznacza niezakwalifikowanie się do udziału w kursie. Po otrzymaniu powiadomienia należy w ciągu 5 dni roboczych uiścić odpowiednią opłatę za udział w kursie.

6. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest do dnia 28. września 2018 roku. Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej opłaty. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników - minimum 10 osób. Jednocześnie Organizator gwarantuje zwrot kosztów osobom, które opłacą udział w kursie.

8. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Evenea: (start zapisów 25. lipca 2018) i trwają do 28. września lub do wyczerpania miejsc.

9. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ

10-11. 10. 2018 (16 godzin) prow. Małgorzata Kusyk, Barbara Mróz

Zwinnie czyli jak? Wprowadzenie do zwinnego przywództwa

Cele warsztatu: Podczas warsztatu uczestnicy:
- zapoznają się z zasadami i wartościami zwinności (ang. Agile)
- dowiedzą się co oznacza zwinne przywództwo i jak je stosować w praktyce
- dowiedzą się więcej o sobie - swoich wartościach i przekonaniach, stylu komunikacji.

Korzyści: Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
- ocenić swoje kompetencje, poznać luki oraz zaplanować dalszy rozwój
- rozwijać kompetencje i zachowania przywódcze u siebie i innych
- tworzyć otoczenie sprzyjające zaangażowaniu i motywacji członków zespołów.

Zaprojektuj swój sukces! Wprowadzenie do zarządzania projektami

Cele warsztatu: Podczas warsztatu uczestnicy:
- poznają cykl życia projektu oraz procesy zarządzania projektem tradycyjnym i zwinnym
- poznają narzędzia i techniki zarządzania projektem

Korzyści: Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
- zastosować praktyki, techniki i narzędzia niezbędne do realizacji przedsięwzięć wykorzystując zarówno tradycyjne jak i zwinne podejścia
- tworzyć dokumentację projektową
- zastosować umiejętności miękkie kluczowe w pracy zespołowej

24-25.10.2018 (10 godzin) prow. Natalia Brylowska

Zarządzanie w oparciu o wiedzę

Cele: rozwijanie potencjału wiedzy i badań w zarządzaniu organizacją kulturalną
Korzyści: W takcie szkolenia uczestnicy:
- Dowiedzą się, jak zdobywać, gromadzić i wykorzystywać wiedzę w praktyce
- Poznają dostępne źródła badań w obszarze kultury
- Nauczą się w jaki sposób działanie generuje wiedzę i jak ja gromadzić
- Poszukają inspiracji do działania
- Nauczą się rozwiązywać problemy w oparciu o wiedzę
- Odnajdą zasoby posiadanej wiedzy organizacyjnej

1) Podejście do zarzadzania w oparciu o wiedzę
2) Poszukiwanie wiedzy
a. Realizacja badań
b. Mapowanie zasobów wiedzy w organizacji
c. Korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy i badań społecznych i kulturoznawczych
3) Wiedza w praktyce
a. Refleksja i ewaluacja działań
b. Planowanie i rozwijanie w oparciu o wiedzę
c. Wykorzystywanie wiedzy w rozwiązywaniu problemów

7-8.11.2018 (16 godzin) prow. Joanna Grandzicka.

Lider w kulturze - angażujące metody pracy zespołów oraz samorozwój;

Cel: doskonalenie postaw związanych ze skutecznym kierowaniem zespołem oraz rozwijania samoświadomości własnych zachowań.

Korzyści:

- Zapoznanie się z cechami kultury organizacyjnej i rodzajami praktyk biznesowych wyróżniającymi turkusowe organizacje.  Rozwinięcie umiejętności sprzyjające budowaniu turkusowych zespołów: empatycznego słuchania i zadawania pytań coachingowych.  Doświadczenie metod pracy angażujących ludzi w organizacjach i pozwalające na wypracowanie z nimi ponadprzeciętnych rezultatów, m.in.: Dragon Dreaming, Metoda A3.

- Rozwijanie kompetencji w zakresie jasnego przekazywania/uzgadniania zadań;

- Budowanie postawy tworzenia relacji, a nie obstawania przy swojej racji;

- Rozwijanie umiejętności w zakresie przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej z uwzględnieniem swoich emocji i potrzeb;

- Wypracowanie sposobów na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w zespole;

- Rozwijanie coachingowego stylu zarządzania, czyli kompetencji takich jak: głębokie, uważne słuchanie, zadawanie mocnych, rozwijających pytań;

- Rozpoznanie własnych zasobów do odnalezienia harmonii w życiu

- Poznanie sposobów świadomego zarządzania swoim czasem i energią

- Wpływ osobistych celów i wartości na sposób zarządzania sobą w pracy

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku szkolenia Zarządzanie wydarzenia Gdańsk Barbara Mróz gdansk Joanna Grandzicka Małgorzata Kusyk Natalia Brylowska szkolenie zarządzanie